Tervetuloa Tikkurila-festivaalien taksisivulle

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Vantaan Taksi Oy
Y-tunnus: 0861533-3
Käyntiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Postiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Kontio
Puhelin: 09 8256 5555
Sähköpostiosoite: toni.kontio@vantaantaksi.fi

Tietosuojavastaava: Jussi Taskinen
Puhelin: 09 8386 6353
Sähköpostiosoite: jussi.taskinen@vantaantaksi.fi

Rekisterin nimi

Vantaan Taksi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vantaan Taksi Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Vantaan Taksi Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Vantaan Taksi Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • Vantaan Taksi Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
  asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen,
  kehittäminen sekä seuranta.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
  toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja
  raportoinnin tarpeisiin sekä Vantaan Taksi Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai
  ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Vantaan Taksi Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Vantaan Taksiin yhteydessä olleet henkilöt.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Vantaan Taksi Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Vantaan Taksi Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria (esim. palveluiden käyttötiedot ml. hoitavan henkilön ammattiryhmä, esim. ostokäsittelijä, myyjä), mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ml. puheluiden taltiointi ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama
  sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IPosoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
  Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Vantaan Taksi Oy:n konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Vantaan Taksi säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Palvelua tilaavilta yhteistyökumppaneilta jotka välittävät Vantaan Taksi Oy:lle tietoja asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.
Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Vantaan Taksi Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto euroopan unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan Vantaan Taksi Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Vantaan Taksi Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Henkilötietoja ei luovuteta Vantaan Taksi Oy:n tai Vantaan Taksi Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Vantaan Taksi Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Vantaan Taksi kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Vantaan Taksi Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Vantaan Taksi voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Vantaan Taksi Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan yhteydenoto mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Vantaan Taksi Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Vantaan Taksi Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Vantaan Taksi ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Vantaan Taksi voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Vantaan Taksi Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Vantaan Taksi Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike.
Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.
Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.
Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Vantaan Taksi Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.
Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa
koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, Google+:n osalta täällä ja LinkedIn:n osalta täällä.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.
Vantaan Taksi voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Mikäli Vantaan Taksi havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset kulut tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Vantaan Taksi voi kieltäytyä
tietopyynnön suorittamisesta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.